Kontraktsoppfølgning

Gjennom kontraktsoppfølginga sikrar du at behovet er dekka og at ytingane du har avtalt blir levert

Dei mest vanlege måleparametra (KPI) for skytenester er omtalt under. Elles følgjer du den vanlege prosessen for kontraktsoppfølging | anskaffelser.no.

Styringsparametere (KPI)

Nedanfor har vi lista opp nokre aktuelle krav til tenestenivå. Gå gjennom og fyll ut lista ut frå behova dine. Skriv inn krav til tenestenivå som har vore definert avtalen i den andre kolonna. I den tredje kolonna skriv du kva som faktisk blir levert.  Du kan også bruke skjemaet til avviksrapportering ved å skrive inn kva du skal gjere dersom tenesta ikkje oppfyller krava.

Krav til tenestenvå (KPI)Kva følgjer av avtaleKva blir levertTiltak ved avvikAnsvarleg
Om tenesta  
Oppetid  
Intervall mellom kvart vedlikehald  
Tid til respons ved kontakt  
Tryggleik  
Versjon av programvare  
Tid frå utgiving av ny programvare til den er installert på dine tenester  
Frekvens mellom kvar revisjon av tryggleiken  
Tilgjenge på tenesten  
Opningstider for hjelpesentralen  
Hjelpepersonalet sitt kompetansenivå  
Tid frå feil til reparasjon

Sjekkliste

Døme på oppgåver i kontraktsoppfølginga finn du under. Ei nyttig øving kan vere å drøfte korleis lista kan brukast i di organisasjon, rett eller legg til nye punkt, og bruk i kontraktperioden.

AktivitetStatusNårAnsvar
Behov   
Er behovet dekka   
Er servicemåla (SLA) oppfylgt   
Utvikler tenesta seg i tråd med gjeldande regelverk   
Tryggleik og integrasjonar   
Fungerer skyløysinga med interne system   
Fungerer skyløysinga med outsourca system    
Er krav til tryggleik og personvern oppfylt   
Etterlever løysinga sektorspesifikk lovgjeving   
Handtering av avvik, feil og manglar   
Brukarar   
Opplæring av brukarar   
Handtere superbrukarane sin kommunikasjon med leverandør   
Økonomi   
Sjekke at abonnementet er tilpasse volumet og behovet   
Kontroll av faktura mot behov   
Er det ytt kompensasjon for manglande oppfylling av tenestenivåavtalen   
Kontroll av vilkår   
Tilfredsstiller responstid og oppetidsgarantiar behova dine   
Kan informasjon overførast til nye system   
Tap av data/informasjon. Korleis dekker leverandør dette   
Oppdatert: 13. desember 2021

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.